Kontakt:
+48 74 842 83 06

Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028

Wałbrzych, 11 listopada 2019 r.

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy…?
Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028

Współcześnie w warunkach złożonego, zmiennego ,turbulentnego i nieciągłego otoczenia oraz wchodzenia świata w etap IV rewolucji przemysłowej, skuteczne i efektywne zarządzanie organizacją jaką jest SEP, powinno opierać się na zasadach zarządzania strategicznego, które wymagają sformułowania strategii oraz określenia jej wizji, misji i strategicznych kierunków działania/celów strategicznych .
Geneza konieczności i potrzeby opracowania Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP wywodzi się z dyskusji jaka wywiązała się w trakcie obrad Walnego Zgromadzeniu Oddziału Wałbrzyskiego SEP w dn. 10.03.2018r. w Dziećmorowicach nt. przyszłości naszego Stowarzyszenia i stojących przed nim wyzwań. Prace oraz procedowanie tego pionierskiego i jednego z najważniejszych dla naszego Stowarzyszenia dokumentu, rozpoczęto w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wniesione zostało przez liderów naszego Stowarzyszenia jako wiano i depozyt dla przyszłych pokoleń wałbrzyskich SEP-owców , a także naszych zamierzeń na przyszłość w Roku Jubileuszu 100-lecia SEP.

Skąd przychodzimy? Kim i gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Tak zatytułował swój obraz przedstawiający cykl narodzin, życia i śmierci rodzaju ludzkiego, słynny francuski malarz – symbolista Paul Gaguin. Dokonując trawestacji tych pytań, odniesiemy je do kompozycji strategii naszej organizacji oraz cyklu jej życia.

Skąd przychodzimy? Kim i gdzie jesteśmy? I co robimy?
Odpowiedź na te pytania zawiera misja Oddziału Wałbrzyskiego SEP w wersji opisowej :
Misja (opisowa)
Powstały w 1951 roku Oddział Wałbrzyski SEP kontynuuje i kultywuje najlepsze tradycje istniejącego od 1919 roku Stowarzyszenia Elektryków Polskich, opartego na działalności społecznej i stymulującego rozwój elektryki, wykorzystującego wysiłek
i osiągnięcia elektryków dla dobra wspólnego Polski SEP, stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

SEP jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działa na rzecz:
• społeczeństwa i swoich członków oraz naszych interesariuszy-partnerów strategicznych
• promocji i wykorzystania szeroko rozumianej elektryki dla wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i zrównoważonego rozwoju Polski oraz wszechstronnego postępu technicznego i cywilizacyjnego
• wspierania budowy społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy oraz gospodarki opartej na wiedzy

W jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj? Jaka jest nasza pozycja strategiczna? Jakie są nasze słabe i mocne strony? Jakie są nasze szanse i zagrożenia?
Na te pytania znajdujemy odpowiedzi zarówno w charakterystyce naszego Oddziału Wałbrzyskiego SEP oraz w przeprowadzonej analizie strategicznej naszej organizacji /analiza SWOT/ określającej naszą pozycję strategiczną teraz i w przyszłości .

Dokąd zmierzamy? Jakie bliższe i dalsze cele strategiczne chcemy osiągnąć Kim chcemy być?
Jak się chcemy pozycjonować tj. jaką pozycję strategiczną chcemy zająć teraz i w przyszłości?
Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w dalekosiężnej wizji naszego Stowarzyszenia opartej na wizjonerskim objawieniu liderów naszego Stowarzyszenia, stanowiącym emanacje ich pragnień i marzeń.
Wizja
Oddział Wałbrzyski SEP jako wiodąca w regionie ,silna, prężna i prestiżowa organizacja naukowo-techniczna, skupiająca zawodowych profesjonalistów w zakresie szeroko rozumianej elektryki, będąca ważnym partnerem, interesariuszem, ekspertem
i opiniodawcą dla władzy : ustawodawczej ,wykonawczej i samorządowej na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym; wspierająca działania na rzecz innowacyjności i cyfryzacji przemysłu oraz jego transformacji w kierunku Platformy Przemysłu Przyszłości tj. Przemysłu 4.0 i dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań trwającej IV rewolucji przemysłowej opartej na rozwoju technologii OZE (odnawialne źródła energii), magazynów energii, energetyki rozproszonej i elektromobilności , transformacji cyfrowej i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, rozwoju sztucznej inteligencji, robotyzacji, Internetu Rzeczy /IoT/,technologii blockchain, analizie wielkich zbiorów danych/Big Data/ i przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej, będącymi jej motorami, napędzającymi gwałtowny rozwój gospodarczy
Wypełniając misję naszej organizacji ,utożsamiając się z jej aspiracjami i wizją jej przyszłości, będziemy z pasją i determinacją zdążać do osiągnięcia celu głównego, nadrzędnego celu strategicznego: zbudować silną organizację ,zdolną osiągać zamierzone cele strategiczne i skierować ją na drogę permanentnego rozwoju.
Konstatując: tylko silny jest skuteczny ! A nieco romantycznie : …”Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…” (A. Mickiewicz)
Wymagać to będzie od nas i Zarządu działań proefektywnościowych, skutecznych i zdecydowanych zorientowanych na realizację celów Stowarzyszenia. .
Główny, nadrzędny cel strategiczny określony w Strategii jako ciągły rozwój organizacji opartej na:
• doskonałości organizacyjnej i stabilności finansowej zapewniającej realizację wyznaczonych celów strategicznych:
Oddział Wałbrzyski SEP jako silna, przedsiębiorcza i rozwojowa, o dobrej kondycji finansowej, efektywna organizacja o ugruntowanej tożsamości i znaczącym kapitale intelektualnym /I Cel strategiczny/
partnerstwie i współpracy z interesariuszami/partnerami strategicznymi /II Cel strategiczny/
• kapitale intelektualnym i wiedzy eksperckiej, skupiającej zawodowych profesjonalistów w zakresie szeroko rozumianej elektryki i stanowiącej strategiczny zasób SEP:
Oddział Wałbrzyski SEP jako organizacja oparta na wiedzy i jej emanacja: centrum wiedzy eksperckiej, kompetencji i umiejętności /III Cel strategiczny/
wspierającej wszechstronny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski w zakresie szeroko pojętej elektryki, budowę społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy oraz gospodarkę opartą na wiedzy ,zdekomponowano na 3-cele strategiczne/strategiczne kierunki działania stanowiące wraz z wizją i misją, fundament na którym osadzono przedmiotową Strategię.

Jak chcemy tego dokonać?
W odpowiedzi na to pytanie ,zawiera się proces implementacji strategii i sposób jej realizacji.

Konkluzja:
„Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028” jest odpowiedzią zarówno na technologiczne wyzwania XXI wieku/vide IV rewolucja przemysłowa i jej emanacja Przemysł 4.0/ jak i gwałtowne zmiany zachodzące w otoczeniu naszego Stowarzyszenia ,a nade wszystko stanowi odpowiedź na Uchwałę Walnego Zgromadzeniu Oddziału Wałbrzyskiego SEP w dn. 10.03.2018r. w Dziećmorowicach , obligującą nowo wybrane władze do jej opracowania. Określa sposób adaptacji do gwałtownych i dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu Stowarzyszenia i stanowi spełnienie oczekiwań jego władz i członków.
Została opracowana przez Zespół ds. opracowania „Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028” pod przewodnictwem kol. Leszka Olszewskiego, powołany Uchwałą Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP z dn. 08 maja 2018r.,a następnie została zatwierdzona w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwałą Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP z rekomendacją do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Oddziału Wałbrzyskiego SEP. Zatwierdzona w dniu 22 marca 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wałbrzyskiego SEP. Streszczenie Strategii jest umieszczone na stronie internetowej Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w zakładce Organizacja http://sep.walbrzych.pl/organizacja/ pn. „Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028” /Streszczenie/

Koleżanki i Koledzy! Dumni z naszej 100-letniej tradycji, działajmy z pasją i zaangażowaniem na rzecz rozwoju elektryki polskiej na drodze postępu technicznego i cywilizacyjnego , dla dobra wspólnego Polski, naszej społeczności zawodowej i naszych interesariuszy-partnerów strategicznych ,zmierzając ku dalekosiężnej wizji naszego Stowarzyszenia „… sięgając tam , gdzie wzrok nie sięga…”(A. Mickiewicz) wypełniając niniejszą misję i realizując jego strategiczne cele .
A zatem mając Strategię, wytyczone cele i kierunki działania :
Z energią w Przyszłość, bo ona należy do Nas -Stowarzyszenia Elektryków Polskich !

Oprac. Leszek Olszewski

 

Strategia Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2028_Streszczenie _ strona internetowa

 

 

 

Aktualności

Zabawa Karnawałowa 2023 w Karczmie Góralskiej

W dniu 17.02.2023r. w Karczmie Góralskiej w Dziećmorowicach odbyła się długo oczekiwana zabawa karnawałowa dla członków i sympatyków Oddziału Wałbrzyskiego […]

7 marca 2023 Więcej »

Seminarium dla projektantów instalacji elektrycznych nN

Wałbrzyski Oddział SEP zaprasza do udziału w Seminarium Dolnośląskim organizowanym w dniu 08.11.2022r we Wrocławiu INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW Spotkanie […]

2 listopada 2022 Więcej »

Najbliższe egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia E, D

25 sierpień 2022r., godz. 14:00
29 wrzesień 2022r., godz. 14:00
20 październik 2022r., godz. 14:00
(ze względów organizacyjnych zmieniono termin z 27 na 20 października)

Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska
Pobierz »

Zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 1
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 2
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 3
Pobierz »

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Pobierz »

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
Pobierz »

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wałbrzyski

ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

+48 74 842 83 06
biuro@sep.walbrzych.pl

Godziny otwarcia biura:
wtorek, czwartek 10:00 - 14:00

Numer konta bankowego: 80 1020 5095
0000 5102 0006 1424

NIP: 526-000-09-79