Kontakt:
+48 74 842 83 06

Historia

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU SEP W LATACH 1951 -2010

Spis rozdziałów:

Powstanie oddziału

Działalność oddziału Wałbrzyskiego SEP

Rok 1953

Lata 1954-1955

Rok 1958

Lata 1960-1961

Lata 1961-1962

Rok 1964

Rok 1966

Rok 1968

Rok 1975

Rok 1976

Rok 1977

Rok 1980

Rok 1984

Rok 1986

Lata 1990-2000

Rok 1994

Rok 1998

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2010

 


POWSTANIE ODDZIAŁU

Działalność każdej organizacji jest zależna od  ludzi wchodzących w skład tej organizacji i kierujących nią. Dlatego też wspominając powstanie Oddziału Wałbrzyskiego SEP, który został formalnie zarejestrowany w Zarządzie Głównym SEP w Warszawie w dniu 4 lipca 1951 roku, trzeba wspomnieć wszystkich tych, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę społeczną dla innych.

Trzeba równocześnie podkreślić i podziękować wszystkim członkom społeczności Oddziału Wałbrzyskiego SEP za to, że swoją pracą przyczynili się do osiągnięć Stowarzyszenia, odbudowy i rozwoju przemysłu i regionu, i że jest to wynikiem ich dużego poświęcenia oraz wysiłku zbiorowego i indywidualnego.

Wspominając i analizując działalność społeczności Oddziału Wałbrzyskiego SEP w minionych latach, trudno jest niejednokrotnie oddzielić zakres prac wykonywanych przez członków Stowarzyszenia od zakresu prac i osiągnięć elektryków w przemyśle naszego regionu. Nie jest zresztą to takie ważne, ważne i zasadnicze znaczenie ma cel, dla którego praca ta była wykonywana. A celem pracy społeczności SEP było i jest współuczestniczenie w rozwoju Polskiej Elektryki.

Początki wałbrzyskiej społeczności SEP datują się od 6 lutego 1951 roku, kiedy to działający już wówczas Oddział Jeleniogórski z inicjatywy grupy inżynierów i techników zatrudnionych na terenie Wałbrzycha i okolicy zwołał Walne Zebranie w Wałbrzychu.

Na zebraniu tym zorganizowano pierwsze Koło Terenowe SEP w Wałbrzychu i wybrano zarząd koła, którego skład przedstawiał się następująco:

1)   Mikołaj Jarmułowicz – przewodniczący,

2)   Kazimierz Żepielski – wiceprzewodniczący,

3)   Władysław Dołkowski – sekretarz,

4)   Wiktor Dudek – członek zarządu,

5)   Stanisław Flak – członek zarządu,

6)   Maksymilian Szeber – skarbnik,

7)   Jakub Senator – zastępca członka zarządu.

 

Komisja rewizyjna:

1) Jerzy Magdziarski,

2) Stanisław Tynowski.

 

W pierwszym zebraniu organizacyjnym uczestniczyli z ramienia Oddziału Jeleniogórskiego kol. Wiland, Grodzicki, Zając. W zebraniu organizacyjnym udział wzięło 27 członków SEP. Jako teren działalności nowo powstałego koła przyjęto powiaty: Wałbrzych, Kamienna Góra, Świdnica, Bystrzyca Kłodzka, miasto Kłodzko.

Zapaleńcy jednak na tym nie poprzestali, bowiem już na zebraniu organizacyjnym reprezentowano silne tendencje do powołania Oddziału SEP, a nie tylko koła. Z uwagi jednak na nie spełnienie wymagań Statutowych, zdecydowano się powołać koło SEP, lecz wg tych samych zasad, co Oddział Jeleniogórski. Społeczność SEP na terenie Wałbrzycha była wówczas dość liczna (122 osoby).

Prężna i dynamiczna działalność wybranego zarządu, a szczególnie kolegów Mikołaja Jarmułowicza i Władysława Dołkowskiego spowodowała zainteresowanie i powołanie przez Zarząd Główny SEP w dniu 4 lipca 1951 roku Oddziału SEP w Wałbrzychu.

Zarząd powołanego Oddział miał taki sam skład osobowy jak wybrany 6 lutego 1951 roku Zarząd Koła Terenowego i do Walnego Zebrania pozostał bez zmian.

 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU WAŁBRZYSKIEGO SEP

 

Pierwszymi zadaniami statutowymi, które intensywnie realizował Wałbrzyski Oddział SEP  od początku powstania były:

– tworzenie koleżeńskich więzi społeczności SEP,

– propagowanie pracy społecznej dla dobra innych,

– pozyskiwanie nowych członków.

 

Już w marcu 1951 roku organizowano pierwsze wycieczki do zakładów przemysłowych w celu nawiązania bliższych kontaktów z załogami tych zakładów oraz zapoznania się z ich produkcją. Jednak z uwagi na brak funduszy działalność tą musiano przerwać. Niezmiernie  cenną działalnością Oddziału Wałbrzyskiego SEP w pierwszych latach były przeprowadzone akcje przeglądu norm pracy dla energetyki i wprowadzenie ich w życie na terenie Zakładów Sieci Elektrycznych w Wałbrzychu, co umożliwiło uzyskanie wzrostu wydajności pracy średnio o 30%. Ponadto inicjowano i rozwijano akcję współzawodnictwa pracy, organizowano odczyty.

Nowo powstałe Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako organizacja zawodowa rozpoczynało swoją działalność w trudnych warunkach stabilizowania się ludności miasta w okresie znacznej fluktuacji załóg, w szczególności personelu inżynieryjno-technicznego, co utrudniało działalność Stowarzyszenia.

 

W 1953 r. na Walnym Zebraniu zostaje wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

1)      Stanisław Tynowski – prezes,

2)      Władysław Dołkowski – wiceprezes,

3)      Tadeusz Bawolski – sekretarz,

4)      Kazimierz Szymański – referent d/s postępu technicznego,

5)      Tadeusz Kuborek – skarbnik,

6)      Jakub Senator – referent odczytowo-szkoleniowy,

7)      Stanisław Kubik – członek zarządu,

8)      Eugeniusz Stelmaszyk – członek zarządu,

9)      Józef Róg – członek zarządu

 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

1)      Zdzisław Chlebicki – przewodniczący,

2)      Bruno Żywicki – z-ca przewodniczącego,

3)      Benedykt Tajl – członek,

4)      Margules – członek,

5)      Ratajczyk – członek.

 

Od pierwszych chwil powstania oddziału SEP w Wałbrzychu notowany jest stały rozwój Stowarzyszenia. Wyrazem tego jest wzrost ilościowy członków oraz stała dążność do organizowania i ożywienia działalności stowarzyszeniowej bezpośrednio w zakładach produkcyjnych w celu stworzenia możliwości oddziaływania na szerokie rzesze pracowników zatrudnionych w produkcji.

Wypróbowaną formą tej działalności była popularyzacja zagadnień technicznych i pogłębianie wiedzy technicznej poprzez szkolenie, odczyty, pokazy, projekcję filmów  technicznych organizowanie wystaw racjonalizatorskich i wycieczek technicznych.

 

O rozmiarze pracy organizacyjnej Stowarzyszenia świadczy fakt istnienia pod koniec 1952 roku, aż dziewięciu kół zakładowych SEP zrzeszających 262 członków. Były to koła przy:

– Zakładzie Sieci Elektrycznych w Wałbrzychu,

– Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej A-17 w Świebodzicach,

– Elektrowni VICTORIA w Wałbrzychu,

– Rejonowym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Wałbrzychu,

– Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej A-6 w Świdnicy,

– Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy,

– Elektrowni WAŁBRZYCH w Wałbrzychu,

– Rejonie Energetycznym w Strzegomiu,

– Zakładzie Zbytu Energii Elektrycznej w Wałbrzychu.

 

Wybrany w dniu 5 lutego 1953 roku Zarząd Oddziału w wymienionym wcześniej składzie realizował ambitny plan pracy statutowej społeczności SEP, na który złożyły się między innymi:

 

Realizacja tak bogatego programu wymagała od działaczy SEP olbrzymiego wysiłku w pracy społecznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje zorganizowanie w dniu 22 stycznia 1954 roku narady energetyków Okręgu Wałbrzyskiego z udziałem 250 przedstawicieli elektrowni, zakładów sieci elektrycznych, zakładów przemysłowych i przedstawicieli Centralnych Zarządów Przemysłowych. Narada pozwoliła na wymianę doświadczeń w pracy energetyków, dała pewne wytyczne dla Centralnych Zarządów Przemysłowych, pozwoliła zaktywizować w poszczególnych zakładach zatrudnionych tam kolegów nie będących dotychczas członkami SEP.

W celu przyjścia z pomocą członkom stowarzyszenia w podnoszeniu swoich kwalifikacji, Zarząd Oddziału kilkakrotnie czynił starania o zorganizowanie na terenie Wałbrzycha, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przekraczając nawet swe kompetencje w stosunku do Rejonowego Oddziału NOT. Uczelnia nie została jednak w tym czasie powołana z uwagi na brak w tej sprawie decyzji odpowiednich władz.

Podstawową działalnością kół zakładowych w tym czasie była działalność organizacyjna i popularyzatorska oraz akcje szkoleniowe. W kołach organizowano spotkania racjonalizatorskie i projekcje filmów. W większości kół organizowane były kursy różnych specjalności. Praca kół zakładowych stała się wszechstronną i obejmowała całokształt zagadnień objętych statutem.

 

Do wyróżniających się kół w tym okresie należy zaliczyć koła zakładowe przy:

– Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy,

– Elektrowni VICTORIA w Wałbrzychu,

– Zakładzie Sieci Elektrycznych w Wałbrzychu,

– Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej A-17 w Świebodzicach.

Rok 1953

Dla usprawnienia pracy Zarządu Oddziału SEP z dniem 18 czerwca 1953 r. powołuje do życia dwie sekcje specjalistyczne:

1)      Energetyczną – skupiającą kolegów zajmujących się zagadnieniami związanymi z pracą w energetyce,

2)      Telekomunikacyjną – grupujących kolegów zajmujących się produkcją i obsługą urządzeń niskoprądowych.

 

Przewodniczącym Sekcji Energetycznej został początkowo kol. inż. Brodzinowski, a następnie kol. inż. Andrzej Grabowski.

W chwili powstania sekcja ta obejmowała 6 kół przeważnie skupiających się przy zakładach energetycznych:

– Elektrowni WAŁBRZYCH,

– Elektrowni VICTORIA,

– Zakładach Sieci Elektrycznych Wałbrzych,

– Zakładach Sieci Elektrycznych Strzegom,

– Zakładach Zbytu Energii Elektrycznej Wałbrzych,

– Zakładach Zbytu Energii Elektrycznej Strzegom.

W skład Sekcji Energetycznej wchodziły również koła zakładowe w Elektrociepłowniach Skałeczno i Ludwikowo w Nowej Rudzie i Kłodzku.

 

Skład osobowy Sekcji Energetycznej przedstawiał się następująco:

l  inżynierowie – 20 osób,

l  technicy – 101 osób,

l  innych – 31 osób.

Razem 152 osoby.

 

Dobrze pracowało również koło przy Elektrowni Victoria, które miało poważne osiągnięcia na odcinku racjonalizacji, szkolenia, czytelnictwa prasy technicznej.

Koła przy Elektrowniach Victoria i Wałbrzych oraz Zakłady Sieci Energetycznych opracowywały specjalne biuletyny tematyczne poświęcone konferencjom oraz plansze obrazujące osiągnięcia. Komisje problemowo-techniczne kierowane były tylko przez członków koła.

Podkreślić należy, że zarówno dyrektor Zakładów Sieci Energetycznych kol. Stelmaszyk jak i dyrektor Elektrowni Victoria kol. Chmiel okazywali kołom dużą pomoc, sami również brali czynny udział w pracach SEP.

 

Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli we wszystkich krajowych imprezach związanych z energetyką, jak:

– Konferencji PAN i ZG SEP dot. wyłączników W.N.,

– Konferencji MPM i ZG SEP dot. maszyn elektrycznych,

– Konferencji PKN i NOT dot. normalizacji, do której wnieśli szereg postulatów opracowanych na terenie, a które to zostały przyjęte przez podkomisję energetyczną.  Opracowany przez członków sekcji artykuł na temat zagadnień oszczędności kosztów własnych w Zakładach Wytwórczych energetyki zawodowej wydrukowany został w Wiadomościach Elektrotechnicznych.

 

Lata 1954-1955

Następna kadencja zarządu to lata 1954-1955. Prezesem ponownie wybrany zostaje kol. Stanisław Tynowski, a sekretarzem kol. Tadeusz Bawolski.

Skład zarządu poza wymienionymi przedstawiał się następująco:

1)    Andrzej Grabowski – wiceprezes,

2)    Benedykt Tajl – sekretarz Komisji Postępu Technicznego,

3)    Jakub Senator – referent oświatowo-szkoleniowy,

4)    Dzięciura – skarbnik,

5)    Brodzinowski – przewodniczący Sekcji Energetycznej,

6)    Sianczak – przewodniczący Sekcji Telekomunikacyjnej,

7)    Eugeniusz Stelmaszyk – członek Zarządu,

8)    Eugeniusz Żybura – członek Zarządu,

9)    Bogdan Trojnicki – członek Zarządu,

10)  Wojciechowski – członek Zarządu,

11)  Nalepa – członek Zarządu.

 

Intensywna praca tego Zarządu doprowadziła do zorganizowania i powstania trzech nowych kół zakładowych przy:

– Elektrowni SKAŁECZNO,

– Elektrowni LUDWIKOWICE,

– Zakładach A-18 w Ząbkowicach Śląskich.

 

Do grona promotorskiego działaczy Wałbrzyskiego Oddziału SEP należy zaliczyć kol. Władysława Uziembło, który przejmuje funkcję prezesa zarządu oddziału SEP po koledze Stanisławie Tynowskim ze względu na stan zdrowia tego ostatniego.

Kol. Władysław Uziembło zasługuje szczególnie na wyrazy uznania, bowiem mimo poważnej choroby, którą przechodził w okresie tak trudnym dla Stowarzyszenia, nie przerwał swojej pracy w kadencji jako prezes Oddziału. Jemu też między innymi należy zawdzięczać, że Wałbrzyski Oddział SEP nie przestał istnieć.

 

KONFERENCJE NAUKOWO – TECHNICZNE l NARADY TECHNICZNE:

Narada w sprawie normalizacji, na której wygłoszono referaty:

 

Narada robocza w sprawie postępu technicznego, wygłoszono referaty:

 

Konferencja naukowo-techniczna z udziałem przedstawicieli Zakładów Przemysłowych nt. zabezpieczeń elektrycznych w zakładach przemysłowych, na której wygłoszono referaty:

 

KURSY

Oddział SEP zorganizował 3-miesięczny kurs dla Energetyków Zakładów Przemysłowych obejmujący 146 godzin wykładowych, który ukończyło 38 energetyków Zakładów Przemysłowych.

Zorganizowano kurs BHP dla elektryków obsługujących urządzenia elektryczne w Zakładach Przemysłowych.

Pod koniec roku 1955 Oddział SEP liczył 313 członków w tym 52 inżynierów, 203 techników i 58 innych członków pracujących dla potrzeb energetyki i elektryki.

Do oddziału SEP przynależy 11 kół zakładowych.

W okresie 1954 -1955 roku w oddziale SEP i w kołach zakładowych wygłoszono 61 referatów oraz wyświetlono 10 filmów. Główną treść tematyczną referatów stanowiły zagadnienia produkcyjne.

Akcja odczytowa swoją treścią nawiązywała do zagadnień technicznych nurtujących zakłady przemysłowe.

Największą aktywność w sesji odczytowej wykazywały koła zakładowe przy M-9 w Świdnicy, Elektrowni Victoria w Wałbrzychu oraz w Z.S.E. w Wałbrzychu.

Oddział SEP znając trudności na jakie napotykali energetycy zakładów przemysłowych organizował dla nich narady techniczne, które później stały się tradycją.

Corocznie organizowano około 10 kursów kwalifikacyjnych dla elektryków. Organizowano wystawy, projekcje filmów technicznych, spotkania towarzyskie.

Oddział SEP popularyzował czytelnictwo książki technicznej. Dostarczał energetykom obowiązujących przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Oddział zorganizował 3-miesięczny kurs Energetyków Zakładów Przemysłowych, na poziomie średnim, obejmujący 146 godzin wykładowych. Kurs ukończyło 38 energetyków.

 

Rok 1958

Od 1958 roku przy Oddziale SEP działają Komisje Kwalifikacyjne do sprawdzania wiadomości i nadawania grup kwalifikacji pracownikom służb energetycznych Zakładów przemysłowych. Oddział SEP preferował zagadnienia:

– jakości i nowoczesności produkowanych wyrobów,

– organizacji twórczej pracy inżyniera i technika oraz jego efektywności,

– skuteczniejsze i szybsze wykorzystywanie zdobyczy nauki w produkcji,

– powiązanie współpracy producent użytkownik, naukowców i praktyków,

– prace nad wzrostem liczebności kół i ich aktywizacji w pracach stowarzyszeniowych,

– udział w pracach Komisji Koordynacji NOT w Świdnicy.

Działalność Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego:

Zorganizowano kurs czeladniczy i mistrzowski dla energetyków przemysłowych

Lata 1960-1961

Powołano dwie komisje egzaminacyjne na grupy klasyfikacyjne. Komisja WŁ 11 pod przewodnictwem kol. inż Władysława Ruszela oraz komisja WŁ 55 pod przewodnictwem kol. inż. Fettera. Do egzaminu przystąpiło 876 kandydatów, egzamin zdało 635 osób z wynikiem pozytywnym. Analiza egzaminów świadczy iż przeprowadzona akcja kursów, praca poradni energetycznej oraz dostarczenie i umożliwienie nabycia wszelkiego rodzaju przepisów są słusznym kierunkiem pracy Oddział SEP w tym zakresie. Wydano drukiem referat kol. inż. Edwarda Bonio będący referatem programowym na naradzie energetyków rozdano uczestnikom narady. Oddział udzielił kilka  wywiadów  do  prasy  na  temat  działalności  SEP  co  znalazło  odbicie  w  kilku  publikacjach  prasowych a szczególnie przed IV Kongresem Techników. Na Kongres złożono 60 wniosków, które były referowane przez naszych przedstawicieli.

Sekcja energetyczna skupiająca w kołach istniejących przy Zakładzie Energetycznym w Wałbrzychu, Elektrowni Victoria w Wałbrzychu i Elektrowni Skałeczno zorganizowała w czerwcu 1960 roku poradnię energetyczną. Porady dotyczyły głównie zagadnień związanych z przepisami BHP i eksploatacji oraz egzaminami na grupy kwalifikacyjne.

W ramach pracy sekcji energetycznej zakładowa inspekcja energetyczna Z.E. zorganizowała naradę energetyków zakładów przemysłowych z udziałem 200 osób. Należy stwierdzić, iż narada spełniła swe zadanie, o czym świadczyły notatki w prasie miejscowej. Wnioski z narady zostały przesłane do Zarządu Głównego SEP i czasopisma „ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA”. Sekcja ta zorganizowała również naradę na temat postępu technicznego z udziałem dyrektorów zakładów.

W okresie tym Oddział SEP posiadał następujący skład osobowy:

l  inżynierowie – 63 osoby,

l  technicy – 95 osób,

l  innych – 36 osób.

Razem: 194 osoby

 

Lata 1961 -1962

W 1961 roku przybyło 2 członków zbiorowych:

– Elektrownia Victoria w Wałbrzychu,

– Zakład Energetyczny w Wałbrzychu.

 

Skład osobowy Oddziału przedstawiał się następująco:

Koło zakładowe:                                ilość członków (w tym inżynierów)

 1. ZWAP A-6 Świdnica                72    20
 2. ŻEM M-9 Świdnica                   34    8
 3. Elektrownia Victoria                 20    6
 4. Z.E. Wałbrzych                       39    16
 5. REFA Świebodzice                  23    8
 6. Elektrownia SKAŁECZNO        10    2
 7. Sp. Apar. Pom. Świdnica          9    4
 8. Rejon ZE Strzegom                  9    1

Ogółem:                  216      65

 

W Oddziale SEP działają:

– Sekcja Energetyczna,

– Sekcja Przemysłu Elektr.,

– Referat Odczytowe – Szkoleniowy,

– Referat Postępu Technicznego,

– Komisja Egzaminacyjna do nadawania grup kwalifikacyjnych.

Rok 1964

W dniu 5 marca 1964 roku wybrano nowy zarząd Oddziału SEP w następującym składzie:

 1. inż. Władysław Ruszel – prezes,
 2. Władysław Uziembło – vice prezes,
 3. Tadeusz Bawolski – sekretarz,
 4. inż. Bolesław Szestowicki – skarbnik,
 5. inż. Eugeniusz Żybura – referent szkoleniowy na teren Świdnicy i Świebodzice,
 6. Zygmunt Czajkowski – referent szkol, na teren Wałbrzycha,
 7. Stanisław Chruścielewski – referent Postępu Technicznego Sekcja Energetyczna,
 8. inż. Czesław Nowak – referent Postępu Technicznego Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego,
 9. inż. Edward Bonio – Przewodniczący Sekcji Energetycznej,
 10. inż. Jan Miozga – Przewodniczący Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego,
 11. inż. Irena Wiecierzyńska – Z-ca Przewodniczącego Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego.

 

Komisja Rewizyjna:

 1. inż. Andrzej Sosnkowski – przewodniczący,
 2. inż. Kazimierz Olszycki – członek,
 3. inż. Paweł Mendyka – członek.

 

Członkowie zbiorowi:

– Elektrownia Victoria w Wałbrzychu,

– Zakład Energetyczny w Wałbrzychu,

– Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy,

– Zakłady Wytwórcze Aparatury precyzyjnej A-6 w Świdnicy.

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia na 01.01.1964

l  inżynierowie – 56 osób,

l  technicy – 102 osoby,

l  innych – 15 osób.

Razem:   173 osoby

 

Członkowie Oddziału tworzą dwie sekcje:

– energetyczną z siedzibą w Wałbrzychu,

– przemysłu elektrotechnicznego z siedzibą w Świdnicy.

 

Sekcja energetyczna obejmuje koła zakładowe

– Elektrownia Victoria Wałbrzych,

– Zakład Energetyczny Wałbrzych,

– Rejon Zakładu Energetycznego Strzegom,

– Rejon Zakładu Energetycznego Kłodzko.

 

Stan osobowy sekcji 93 członków.

 

Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego powstała w 1963 roku i obejmowała koła zakładowe:

– Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy,

– Zakładów Wytwórczych Aparatury precyzyjnej REFA w Świebodzicach,

– Zakłady Wytwórcze Aparatury precyzyjnej A-6 w Świdnicy.

 

Zorganizowano 16 kursów kwalifikacyjnych obejmujących 1127 godzin wykładowych i 620 słuchaczy.

Zorganizowano 6 narad technicznych obejmujących tematykę:

– Rozwój Energetyki Dolnośląskiej w Wałbrzychu,

– Organizacja Pracy w Przemyśle w Świdnicy,

– Narada Energetyków Zakładów Przemysłowych w Wałbrzychu.

 

Odbyło się spotkanie z energetykami zakładów przemysłowych poświęcone wykorzystaniu najbardziej energochłonnych odbiorników w przemyśle a mianowicie pomp i wentylatorów. Ożywiona dyskusja i wnioski były dowodem celowości spotkania.

 

ODCZYTY:

Zorganizowano 23 odczyty obejmujące tematykę:

– Sieci najwyższych napięć,

– Generatory MHD,

– Nowe materiały izolacyjne w energetyce zawodowej,

– Zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych baterii kondensatorów,

– Lokalizacja uszkodzeń kabli metodą fal stojących.

 

FILMY:

Zorganizowano w kołach zakładowych wyświetlenia 21 filmów połączonych z odczytami w obecności 1428 uczestników.  Tematyka  filmów  dotyczyła  nowoczesnych  metod  pracy i postępu technicznego,  bezpieczeństwa

i higieny pracy.

 

WYSTAWY:

Zorganizowano 2 wystawy książki technicznej, 3 wystawy postępu technicznego oraz wystawę bezpieczeństwa prac przy urządzeniach elektrycznych, wystawa odbyła się w Strzegomiu.

 

WYCIECZKI TECHNICZNE:

Zorganizowano 4 wycieczki przez Oddział SEP oraz 31 wycieczek przez koła zakładowe. W organizacji wycieczek kół zakładowych wyróżnia się koło przy ŻEM w Świdnicy. Ciekawe wycieczki dotyczyły zwiedzania zakładów pracy takich jak:

– Fabryka Silników w Brzegu,

– Zakłady M-7 w Tarnowie,

– Zakłady Radiowe DIORA w Dzierżoniowie,

– Elektrownia i Kopalnia w Turoszowie,

– Targi Poznańskie,

– Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej w Jedlinie Zdroju,

– Zakłady Podzespołów Elektronicznych TONSIL.

 

SPOTKANIA TOWARZYSKIE:

Spotkania są formą umożliwiającą bliższe zapoznanie się z członkami poszczególnych kół zakładowych. Zorganizowano 2 spotkania. Jedno dla wszystkich kół zakładowych i ich rodzin, drugie w ramach pracy Sekcji Energetycznej. Spotkania te cieszyły się dużym powodzeniem. W ramach współpracy z przemysłem udzielono pomocy  technicznej  przy budowie  Laboratorium  wysokich  napięć  w  Dolnośląskich  Zakładach  Chemicznych w Żarowie.

 

Rok 1966

W  tym  roku  przypadało  15-lecie działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP.  Oddział Wałbrzyski  SEP w  okresie

15 lat swojej pracy szerzył zagadnienia postępu technicznego i wiedzy technicznej zarówno w kołach jak i na terenie miasta Wałbrzycha. W tym czasie wielu inżynierów korzysta z pomocy Oddziału SEP przy załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem tytułu inżyniera w oparciu o wówczas obowiązujące ustawy. Oddział prowadził prace związane z rozpowszechnieniem studiów na Wydziale Elektrycznym. Sekcja Energetyczna OW SEP prowadziła prace w celu utworzenia koła terenowego skupiającego elektryków pracujących w przedsiębiorstwach w których nie ma kół zakładowych SEP. Oddział SEP wydatnie przyczynił się do powstania Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

WAŻNIEJSZE l CHARAKTERYSTYCZNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI OW SEP W LATACH 1958-1986

 1. Działalność organizacyjna, w tym organizacja nowych kół zakładowych. Praca w dwóch sekcjach specjalistycznych (energetycznej i przemysłowej).
 2. Odczyty i szkolenia – jedna z podstawowych form działalności OW SEP od chwili powstania. Inżynierowie i technicy zgrupowani w SEP organizowali dokształcanie zawodowe pracowników -elektryków, wypracowując i doskonaląc z każdym rokiem metody i zakres szkolenia. Wygłaszano odczyty i referaty. Organizowano po kilkanaście kursów szkoleniowych rocznie, przygotowując ich uczestników do egzaminów mistrzowskich, kwalifikacyjnych i na uprawnienia.
 3. Filmy i wycieczki – Oddział i koła zakładowe organizowały wyświetlanie filmów oświatowych. Ta forma działalności miała duże powodzenie, o czym świadczy fakt przekraczania planowanej ilości projekcji filmowych w roku. Corocznie organizowano wiele wycieczek technicznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
 4. Narady i konferencje – corocznie organizowano po kilka narad z głównymi energetykami zakładów przemysłowych, które po pewnym czasie stały się tradycją. Konferencje techniczne i kursokonferencje organizowane z udziałem przedstawicieli wyższych uczelni technicznych i zakładów przemysłowych były zawsze pozytywnie oceniane przez ich uczestników.
 5. Wystawy – w celu popularyzacji czytelnictwa literatury technicznej organizowano po kilka wystaw książki i literatury technicznej rocznie. Organizowano również kiermasze książki technicznej. Propagując postęp techniczny, organizowano wystawy pt. „Racjonalizacja produkcji” oraz „ Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych”.
 6. Spotkania towarzyskie – celem nawiązania bliższych kontaktów towarzyskich między członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami, jak również z członkami innych stowarzyszeń branżowych, organizowano spotkania towarzyskie, wieczorki, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

 

Spotkania te przyczyniły się również do poznania nowych członków SEP a nawet do zorganizowania koła terenowego przy OW SEP. Inne formy działalności to:

– Utrzymywanie kontaktów w Radą Wojewódzką NOT bezpośrednio lub za pośrednictwem delegatów pełniących funkcje w RW NOT.

– Prowadzenie Poradni Energetycznej, która udzielała bezpłatnych porad elektrykom zakładów przemysłowych w zagadnieniach związanych z przepisami, wykorzystaniem energii, projektowaniem i budową urządzeń elektrycznych.

– Organizowanie egzaminów dla pracowników służb energetycznych zakładów przemysłowych i wydawanie odpowiednich uprawnień dla dozoru usług i obsługi urządzeń elektrycznych.

– Udzielanie pomocy szkołom podstawowym i technikum, poprzez przekazywanie im pomocy naukowych w postaci gotowych wyrobów z przemysłu, przyrządów pomiarowych i aparatury do badań i ćwiczeń z elektrotechniki.

– Bezpłatne wykonywanie w ramach prowadzonych kursów mistrzowskich prac projektowych i instalatorskich w szkołach i szpitalach.

– Opiniowanie wniosków kolegów ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

– Bezpłatne wykonanie projektu oświetlenia ulic dla Prezydiów Rad Narodowych.

– Podjęcie starań w kierunku zorganizowania Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

– Czynny udział w staraniach o budowę przekaźnika RTV na górze Chełmiec k. Wałbrzycha.

 

Rozwój OW SEP i jego działalność należy zawdzięczać, jak już wspomniano na wstępie, ludziom dobrej woli. Im też z okazji 15-lecia powstania OW SEP należą się wyrazy uznania i podziękowania za ofiarność, oddanie i duże zaangażowanie w pracy stowarzyszeniowej.

Należą do nich koledzy:

 

PREZESI:

Mikołaj Jarmułowicz

Stanisław Tynowski

Władysław Uziembło

Władysław Ruszel

Włodzimierz Michałowski

 

WICEPREZESI:

Władysław Dołkowski

Andrzej Grabowski

Tadeusz Gutkowski

Ryszard Żurakowski

Zdzisław Olejczyk

 

SEKRETARZE:

Władysław Dołkowski

Tadeusz Bawolski (pełniący tę funkcję przez 32 lata)

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI ENERGETYCZNEJ

Edward Bonio

 

PRZEW. SEKCJI ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ

Zdzisław Chlebicki

Bolesław Krzyszkowski

Jan Miozga

Ryszard Żurakowski

 

PEŁNIĄCY RÓŻNE FUNKCJE W ZARZĄDZIE OW SEP PRZEZ WIELE KADENCJI:

Edward Broda

Teodor Brzozowski

Zdzisław Chlebicki

Zdzisław Chruścielewski

Zdzisław Dziurla

Ryszard Kuśmierski

Irena Krysiak

Wanda Kłączyńska

Romuald Korzeniowski

Władysław Mnich

Jerzy Matras

Jerzy Weżgowiec

Julian Zieliński

Maria Żurakowska

oraz Antonina Pytka – członek SEP nasza wieloletnia etatowa sekretarka.

 

Rok 1968

 1. Zorganizowano kurs dla czeladników i mistrzów w energetyce przemysłowej,
 2. Wprowadzenie praktyki zawierania umów między dyrekcjami zakładów a kołami zakładowymi.

 

Rok 1975

Okres kadencji O. SEP był szczególny, gdyż obejmował jubileusz 25-lecia działalności Oddziału. Obchody jubileuszu odbyły się w 1976 i obejmowały między innymi zorganizowanie dwóch konferencji naukowo-technicznych o zakresie ogólnokrajowym, a samą uroczystość zaszczycili swą obecnością Prezes Zarządu Głównego SEP mgr inż. Tadeusz Dryzek, Sekretarz Generalny ZG SEP mgr inż. Kazimierz Gawąd oraz prezesi Oddziału SEP Wrocławskiego, Jeleniogórskiego i Poznańskiego. Konferencja naukowo-techniczna na temat „Urządzenia elektryczne i instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem” wykazała szereg luk w przepisach dotyczących tych zagadnień.

Na życzenie uczestników konferencji oraz Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przy Zarządzie Głównym SEP, postanowiono, że Oddział Wałbrzyski SEP będzie nadal wiodącym w tych zagadnieniach.

Rok 1976

25-lecie Oddziału SEP 1951 -1976

 

Stan osobowy oddziału SEP w latach:

 

Rok:               1974    1976    1977

inżynierów      154      190      202

techników       194      281      302

innych              5         11        20

Razem           353      482      524

 

Atrakcyjność prowadzonej działalności Stowarzyszeniowej, efekty pracy zależały przede wszystkim od inicjatywy i aktywności kół zakładowych oraz społeczności tych kół. Możliwości koła merytoryczne, organizacyjne jak i finansowe w dużym stopniu zależały od pozycji i autorytetu, jakie koło potrafiło sobie wyrobić w zakładzie pracy. Działalność w kole zakładowym pokrywała się zazwyczaj z charakterem macierzystego zakładu pracy. Funkcja koła zakładowego, polegająca na podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowej członków przebiegała różnymi torami, w dużej mierze sprzyjała doszkalaniu, organizowaniu narad, sympozjów, spotkań środowiskowych i odczytów. Realizacja zadań planowych miała miejsce na szczeblu oddziału, w kołach zakładowych. Łączność z kołami Oddział SEP utrzymywał również poprzez wizytację zarządu koła oraz wyjazdowych zebrań zarządu Oddziału SEP w kołach zakładowych, na których zapoznano się z ich działalnością.

W 1976 roku odbyła się pierwsza konferencja naukowo-techniczna o zasięgu ogólnokrajowym na temat „Tendencje rozwojowe w konstrukcji i technologii statycznych elementów automatyki zabezpieczeniowej” połączona z wystawą zabezpieczeń energoelektrycznych i zwiedzaniem Zakładu. Konferencja odbyła się pod egidą Oddziału Wałbrzyskiego SEP przy ścisłej współpracy Dyrekcji Zakładów MERA-REFA w Świebodzicach, Politechniki Wrocławskiej i KZ SEP przy MERA-REFA w Świebodzicach. Sekretarzem organizacyjnym konferencji był inż. Kazimierz Szymański z Koła SEP MERA-REFA. Konferencja odbyła się w Świebodzicach.

 

Rok 1977

W roku 1977 odbyła się konferencja naukowo-techniczna o zasięgu ogólnokrajowym na temat „Urządzenia elektryczne i instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem”. Konferencja odbyła się w Wałbrzychu pod egidą Oddziału SEP przy wydatnej pomocy Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu i Dolnośląskich Zakładów Urządzeń Górniczych w Wałbrzychu. Sekretarzem organizacyjnym konferencji był inż. S. Gacał.

 

Rok 1980

W 1980 roku odbyła się II Ogólnokrajowa Konferencja naukowo-techniczna na temat „Perspektywy rozwoju statycznych zabezpieczeń energoelektrycznych”. Konferencję połączono z wystawą wyrobów technicznych ZAE MERA-REFA, zwiedzaniem zakładu i wycieczką krajoznawczą do Zamku Książ. Konferencja odbyła się w dniach 9-10 października 1980 roku w Świebodzicach pod egidą Oddziału Wałbrzyskiego SEP przy ścisłej współpracy Dyrekcji Zakładów ZAE MERA-REFA w Świebodzicach, Politechniki Wrocławskiej i Koła Zakładowego SEP przy ww. zakładzie. Sekretarzem organizacyjnym konferencji był kol. inż. Ryszard Żurakowski z koła SEP przy MERA-REFA Świebodzice.

 

Rok 1984

W 1984 roku odbyła się kolejna Ogólnokrajowa Konferencja naukowo-techniczna na temat „Zabezpieczenia energoelektryczne, stan i perspektywy rozwoju”. Konferencja odbyła się pod patronatem Oddziału Wałbrzyskiego SEP  przy  ścisłej  współpracy Dyrekcji Zakładów ZAE MERA-REFA w Świebodzicach, Politechniki Wrocławskiej i Koła Zakładowego SEP przy ww. zakładzie. Konferencji przewodniczył prof. zw. Jan Trojak, sekretarzem naukowym był prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, sekretarzem organizacyjnym był inż. Ryszard Żurakowski z koła SEP przy MERA-REFA Świebodzice. Konferencja odbyła się w dniach 10-11 maja 1984 roku w Świebodzicach.

 

Rok 1986

W roku 1986 obchodzono 35-lecie działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP. Z tej okazji wydano drukiem wspomnienia historyczne pt. „Tradycja i współczesność”.

W 1987 roku kol. mgr inż. Zdzisław Olejczyk został v-ce prezesem NOT O.W. w Wałbrzychu. Przejęło nowe Koło SEP przy Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej JASE, Zakładów Produkcji Automatyki Sieciowej w Międzygórzu.

W październiku 1988 roku stan członków oddziału przekroczył 1000 osób.

W dniach 14-16 września 1990 roku odbył się XXVI Walny Zjazd Delegatów SEP w Opolu. Oddział SEP zgłosił wiele istotnych postulatów do rozwiązania.

Delegatami na zjazd byli przedstawiciele członków zbiorowych oraz delegaci Oddziału Wałbrzyskiego SEP, kol. mgr  inż. Adam Nitka z Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu,  mgr inż. Włodzimierz Michałowski z Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu, dr mgr inż. Jerzy Matras z ZR DIORA SA w Dzierżoniowie.

 

Lata 1990-2000

– Działania statutowe określone jak w latach poprzednich.

– Przygotowanie Oddziału do rozwiązań i sposobów kierowania, w nowej sytuacji ustrojowej i gospodarczej.

– Przygotowanie wielowariantowych rozwiązań działalności kół SEP, w warunkach po reformach administracyjnych oraz tworzenia się nowego przemysłu i społeczeństwa.

W roku 1990 Oddział liczył 887 członków indywidualnych, 20 Kół oraz dziewięciu członków zbiorowych (wspierających).

Pod koniec 2000r. Oddział liczył 249 członków zgrupowanych w 12 Kołach.

Rok 1994

 5 marca 1994 r. w Hotelu „Sudety” w Wałbrzychu podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Prezesem Oddziału Wałbrzyskiego na drugą kadencję 1994-1998 został wybrany kol. Zdzisław Olejczyk. Wybrano również nowy Zarząd, w skład którego weszli:

 1. Jan Brzozowski
 2. Zdzisław Dziurla
 3. Andrzej Górecki
 4. Zdzisław Koralewski
 5. Marian Korzeniowski
 6. Alicja Kudarewska
 7. Andrzej Latosiński
 8. Jerzy Matras
 9. Włodzimierz Michałowski
 10. Adam Nitka
 11. Czesław Szuba
 12. Ryszard Żurakowski

 

Zastępcy Członków Zarządu:

 1. Bolesław Krzyuszkowski
 2. Stanisław Mroziuk
 3. Adam Olender
 4. Zbigniew Wize

Rok 1998

 W Szczawnie Zdroju w Hotelu Rivendel w dniu 21 marca 1998r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, na którym wybrano Prezesa oraz Zarząd Oddziału na kadencję 1998-2002. Na Prezesa Oddziału został wybrany kolega mgr inż. Adam Nitka.

Prezydium:

Prezes:             kol. Adam Nitka

V-ce Prezes:    kol. Zdzisław Olejczyk

V-ce Prezes:    kol. Jerzy Matras

V-ce Prezes:    kol. Włodzimierz Michałowski

V-ce Prezes:    kol. Czesław Szuba

Sekretarz:        kol. Zbigniew Wize

Podczas ten kadencji podjęto program o charakterze edukacyjnym związanym z bezpieczeństwem użytkowania i obsługi szeroko rozumianych urządzeń elektrycznych. Program obowiązywał edukację szczególnie młodzieży szkolnej w formie spotkań z poszczególnymi zespołami i klasami w porozumieniu z władzami Kuratorium Oświaty i szkół. Do działalności w tym zakresie oddelegowano kolegę Włodzimierza Michałowskiego.

Okres lat ’90-tych charakteryzował się znacznym spadkiem liczby członków indywidualnych i ilości oraz aktywności kół w stowarzyszeniu. Na terenie Oddziału Wałbrzyskiego  szczególnie dotkniętego głębokimi zmianami strukturalnymi, znaczną liczbą likwidowanych zakładów produkcyjnych, bardzo dużym zubożeniem mieszkańców tego regionu wyraźnie widać kryzys jaki przezywają organizacje stowarzyszeniowe pozbawione wsparcia zarówno ze strony członków zbiorowych jak i wspierających.

Stan organizacyjny Oddziału w 2001 r. przedstawiał się następująco:

liczba czynnych (zarejestrowanych) kół        – 10

liczba członków indywidualnych                  – 215

liczba członków zbiorowych                         – 0

liczba członków honorowych                       – 0

Działalność gospodarcza Oddziału w kadencji 1998-2002 sprowadzała się do działalności komisji kwalifikacyjnej nr 323 i 324 powołanych na wniosek Oddziału przez Prezesa URE, które prowadzą egzaminy i szkolenia w zakresie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dotyczących nadzoru i eksploatacji nad urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi.

Działalność statutowa Kół jak również samego Zarządu była mocno ograniczona ze względu na brak środków (dochodów) z bieżącej działalności co w szczególności dotyczyło roku 2000 i 2001. Zachowawcze działania Zarządu w sferze finansowej znalazły swoje odbicie zarówno w sferze działalności statutowej (rezygnacja  lub ograniczenia w szkoleniach centralnych, nieuczestniczenia w zebraniach organów na szczeblu centralnym itp.) jak również na rzecz integracji środowiska elektryków a w szczególności członków Oddziału. Wyjątkiem na który Zarząd Oddziału zdecydował się ponieść koszty była uroczystość 50-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SEP.

Rok 2001

W roku 2001 obchodzono 50-lecie działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP. Uroczystości były obchodzone w Polanicy Zdrój, podczas których zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia, nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości. Spotkanie członków wraz z rodzinami oraz zaproszonymi Gośćmi upłynęło w miłej towarzyskiej atmosferze i stanowiło możliwość wymiany poglądów na tematy nurtujące koleżanki i kolegów w minionym okresie i najbliższej przyszłości.

W czasie trwania kadencji 1998-2002 na wniosek Oddziału wyróżniono następujących kolegów:

Tytuł Zasłużonego Seniora SEP otrzymali:

 1. kol. Włodzimierz Michałowski
 2. kol. Ryszard Żurakowski

Złote Odznaki Honorowe SEP otrzymali:

 1. kol. Stanisław Chłędowski
 2. kol. Jerzy Matras
 3. kol. Bogdan Polak
 4. kol. Tadeusz Schmidt

Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali:

 1. kol. Ryszard Budziński
 2. kol. Jerzy Kucharski
 3. kol. Antoni Soja
 4. kol. Czesław Szuba
 5. kol. Mieczysław Węgrzyn

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymał kol. Zbigniew Wize

Rok 2002

W dniu 6 kwietnia 2002r. w Hotelu Skarbek w Wałbrzychu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Podczas WZDO zostały wygłoszone referaty techniczne nt.: „Kierunki rozwojowe w opomiarowaniu energii elektrycznej” oraz „Zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego”. Dokonano wyboru Prezesa Oddziału na kadencję 2002-2006, którym został kolega Teodor Brzozowski.

W związku z rezygnacją z przyczyn zdrowotnych kol. Teodora Brzozowskiego, Zarząd Oddziału na zebraniu w dniu 28 września 2005 r. wybrał na Prezesa oddziału kol. Jerzego Kucharskiego. Skład Zarządu został uzupełniony o kol. Zygmunta Burego, któremu powierzono funkcję V-ce Prezesa.

Kadencja 2002 – 2006 była okresem bardzo dużych zmian w strukturze Oddziału. W związku z głębokimi zmianami strukturalnymi lub likwidacją firm stwierdzono zaprzestanie działalności przez koła przy zakładach DIORA w Dzierżoniowie oraz REFA i TERMET w Świebodzicach. W 2002 r. powstało Koło Terenowe w Świebodzicach, które miało skupić członków rozwiązanych kół, niestety Koło to nie spełniło swoich zadań i uległo faktycznemu rozwiązaniu. W związku z zanikiem działalności uległy rozwiązaniu koła przy Rejonie Dystrybucji w Dzierżoniowie. Część członków tych Kół przeszła do Koła przy Koncernie Energetycznym EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu. W styczniu 2005 roku zostało rozwiązane Koło przy DZT. W związku z tymi likwidacjami część członków SEP przeszła do innych kół, natomiast ze znaczną grupą utracono kontakt.

W grudniu 2004 r. powstało Koło przy Zespole Szkół Elektrycznych i Elektronicznych. Członkami Koła zostali wykładowcy przedmiotów zawodowych. Oddział posiada jednego członka wspierającego tj. Oddział w Wałbrzychu Koncernu Energetycznego EnergiaPro.

Przedstawiciele Oddziału zostali członkami RF SNT NOT w Wałbrzychu:

– kol. Czesław Szuba został wybrany Prezesem Rady,

– kol. Jerzy Kucharski został członkiem Rady.

Ilość członków SEP w latach 2002 – 2005

Rok 2002:

Ilość Kół: – 7

l  Inżynierzy:     – 82

l  Technicy:      – 27

Razem:            – 109

Rok 2003:

Ilość Kół: – 7

l  Inżynierzy:     – 96

l  Technicy:      – 37

l  Inni:                – 1

Razem:            – 134

Rok 2004:

Ilość Kół: – 8

l  Inżynierzy:     – 112

l  Technicy:      – 44

l  Inni:                – 2

Razem:            – 158

Rok 2005:

Ilość Kół: – 6

l  Inżynierzy:     – 108

l  Technicy:      – 43

l  Inni:                – 5

Razem:            – 156

W kadencji 2002 – 2006 na działalność statutową składały się następujące działania:

w zakresie upowszechniania wiedzy:

– prenumerata czasopism fachowych oraz zakup książek i wydawnictw specjalistycznych,

– zebrania połączone z odczytami i szkoleniami dla członków SEP, łącznie odbyło się 24 takich spotkań z udziałem ponad 700 uczestników.

– organizacja wspólnie z KE EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu pogadanek dla szkół,

– zorganizowanie na bardzo preferencyjnych warunkach kursów przygotowujących do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne dla uczniów ZSEE,

– przygotowywanie publikacji dla wydawnictw SEP-u,

– uruchomienie oddziałowej strony internetowej.

w zakresie integracji środowiska elektryków:

– organizowanie corocznych zabaw dla członków SEP,

– obchody 50-lecia Koła Pafal w Świdnicy,

– wycieczka do Pragi zorganizowana przez KE EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu

Do września 2002r. przy Oddziale działały dwie Komisje Kwalifikacyjne:

– nr 323 w zakresie Gr.1 urządzenia elektroenergetyczne

– nr 324 w zakresie Gr.2 urządzenia cieplne i Gr.3 urządzenia gazowe.

W dniu 16 września 2002 r. została powołana przez Prezesa URE jedna komisja z pełnym zakresem trzech grup. Przewodniczącym Komisji został kol. Adam Nitka, zastępcami kol. Edward Galas i Czesław Szuba, sekretarzem Zbigniew Wize. Komisja w chwili powołania liczyła łącznie 18 członków.

Rok 2006

18 marca 2006r. w Szczawnie Zdroju odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego SEP, na którym  wybrano Zarząd Oddziału na kadencję 2006-2010. Prezesem został wybrany kol. Jerzy Kucharski.

Skład Zarządu:

 1. Jerzy Kucharski – Prezes
 2. Zygmunt Bury – V-ce Prezes
 3. Andrzej Lukas – Sekretarz
 4. Jerzy Zapał – Skarbnik
 5. Tadeusz Schmidt – Komisja ds. Integracji Członków Oddziału
 6. Krzysztof Nowosielecki – Sekcje tematyczne
 7. Arkadiusz Białas – Szkolenia
 8. Grzegorz Konieczny – Integracja środowiska, Powstawanie nowych kół
 9. Henryk Szymański – Aktywizacja i opieka nad Kołem w Zesp. Szkół nr 8

Rok 2007

W dniu 2 listopada 2007r. zmarł Prezes Oddziału Wałbrzyskiego SEP kol. Jerzy Kucharski.
12 grudnia 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego, na którym wybrano nowego Prezesa SEP Oddziału Wałbrzyskiego. Na początku obrad uczczono minutą ciszy pamięć po zmarłym Prezesie Jerzym Kucharskim, po czym przystąpiono do obrad. W wyniku głosowania nowym Prezesem na okres kontynuowanej kadencji 2006-2010 został kol. Krzysztof Nowosielecki.

Przedstawiciele Oddziału Wałbrzyskiego SEP są członkami RF SNT NOT w Wałbrzychu:

– kol. Czesław Szuba,

– kol. Robert Gawlik

Kadencja 2006 – 2010 w przeciwieństwie do okresu poprzedniego była okresem stabilizacji oraz umiarkowanego rozwoju stowarzyszenia. W ostatnich latach do Stowarzyszenia wstąpiło wielu młodych członków.

Wykaz kół:

 1. EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu – 48 członków,
 2. Terenowe Wałbrzych – 62 członków,
 3. Pafal Świdnica – 21 członków,
 4. Zespół Szkół nr 8 – 7 członków,
 5. Terenowe Świdnica – 12 członków,

Na początku 2010 roku EnergiaPro S.A. zrzekła się funkcji członka wspierającego.

Ilość członków SEP w latach 2006 – 2009

Rok 2006:

Ilość Kół: – 6

l  Inżynierzy:     – 110

l  Technicy:      – 36

l  Inni                 – 3

Razem:            – 149

Rok 2007:

Ilość Kół: – 6

l  Inżynierzy:     – 109

l  Technicy:      – 35

l  Inni                 – 1

Razem:            – 145

Rok 2008:

Ilość Kół: – 6

l  Inżynierzy:     – 123

l  Technicy:      – 40

l  Inni                 – 5

Razem:            – 168

Rok 2009:

Ilość Kół: – 5

l  Inżynierzy:     – 105

l  Technicy:      – 41

l  Inni                 – 4

Razem:            – 150

Na działalność statutową w kadencji 2006-2010 składały się następujące działania:

w zakresie upowszechniania wiedzy:

– prenumerata czasopism fachowych oraz zakup książek i wydawnictw specjalistycznych,

– zebrania połączone z odczytami i szkoleniami dla członków SEP, łącznie odbyło się 30 spotkań z udziałem ponad 1300 uczestników,

– organizacja wspólnie z EnergiaPro Oddział  w Wałbrzychu pogadanek dla szkół pt.: „Bezpieczniej z prądem” poprzez wygłaszanie prelekcji w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na temat bezpiecznego posługiwania się energią elektryczną. W prelekcjach aktywnie uczestniczyli koledzy: Artur Górzyński, Bernard Wiecha, Mirosław Burdajewicz, Krzysztof Nowosielecki oraz Krzysztof Krahl. Cykl prelekcji rozpoczął się w roku 2006. Tylko w roku 2009 przeprowadzono 11 prelekcji edukacyjnych w szkołach na terenie działania EnergiaPro Oddział Wałbrzych. Prelekcje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

– organizacja kursów przygotowujących do egzaminu na świadectwa kwalifikacyjne. W roku 2009 przeprowadzono łącznie 8 kursów (głównie elektryczne we wszystkich trzech grupach), w których uczestniczyło 92 kursantów. W prowadzeniu kursów jako wykładowcy aktywnie uczestniczyli: Mirosław Drab, Arkadiusz Białas, Aleksander Nowak, Zygmunt Bury, Jerzy Zapał, Piotr Iwańczuk, Krzysztof Krahl, Bernard Wiecha, Czesław Szuba, Remigiusz Stokłosa,

– współpraca w zakresie szkoleń i egzaminów z Zespołem Szkół nr 1 im. Prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

– uczestnictwo w organizacji Zawodów minirobotów T-Bot 23.01.2010 roku.

– prowadzenie oddziałowej strony internetowej (Krzysztof Krahl)

w zakresie integracji środowiska elektryków:

– organizowanie corocznych zabaw karnawałowych oraz integracyjnych dla członków SEP i ich rodzin,

Działalność gospodarcza w kadencji 2006-2010:

– prowadzenie działalności kursowej. W okresie kadencji przeprowadzono do końca 2009 roku łącznie 44 kursy, przeszkolono 557 uczestników,

– prowadzenie egzaminów przez komisję kwalifikacyjną,

– organizowanie pokazów na zlecenie firm.

W dniu 19 września 2007 r. została powołana  przez Prezesa URE Komisja kwalifikacyjna nr. 324. Komisja ta składa się z 13 członków, Przewodniczącym Komisji jest Zygmunt Bury a zastępcą przewodniczącego jest Czesław Szuba.

Liczba egzaminowanych osób w kadencji 2006-2010:

Rok 2006:

l  Przystąpiło:     – 457

l  Zdało:             – 454

o   Dozór – 49

o   Ekspl. – 508

Rok 2007:

l  Przystąpiło:     – 798

l  Zdało:             – 796

o   Dozór – 122

o   Ekspl. – 670

Rok 2008:

l  Przystąpiło:     – 328

l  Zdało:             – 323

o   Dozór – 35

o   Ekspl. – 293

Rok 2009:

l  Przystąpiło:     – 277

l  Zdało:             – 275

o   Dozór – 44

o   Ekspl. – 233

Rok 2010

17 marca 2010r. w Szczawnie Zdroju odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego SEP, na którym  wybrano Zarząd Oddziału na kadencję 2010-2014. Prezesem na drugą kadencję został wybrany kol. Krzysztof Nowosielecki.

Skład Zarządu:

 1. KrzysztofNowosielecki – Prezes
 2. Zygmunt Bury – V-ce Prezes
 3. Mirosław Drab – Sekretarz
 4. Tadeusz Wołowiec – Skarbnik
 5. Arkadiusz Białas – Przedstawiciel na obszar Świdnicy
 6. Tadeusz Krahl – Członek
 7. Grzegorz Konieczny – Członek
 8. Michał Bednarek – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Krzysztof Krahl – Przewodniczący
 2. Zofia Dyderska – Członek
 3. Maria Omańska – Członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:

 1. Piotr Iwańczuk – Przewodniczący
 2. Jacek Mołczan – Członek
 3. Zdzisław Dziurla – Członek

Aktualności

Zabawa integracyjna 2019

Zarząd Oddział Wałbrzyskiego SEP serdecznie zaprasza na coroczną zabawę integracyjną, która odbędzie się 1 marca 2019r. o godz. 20:00 w […]

7 lutego 2019 Więcej »

Prezentacja firmy GRODNO S.A.

KOŁO TERENOWE SEP W ŚWIDNICY ma zaszczyt zaprosić Państwa na Prezentację firmy GRODNO S.A.   Miejsce spotkania: Restauracja Stary Młyn […]

9 stycznia 2019 Więcej »

Najbliższe egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia E, D

28 luty, godz. 14:30
28 marzec, godz. 14:30

Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 1
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 2
Pobierz »

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D
lub E, Grupa 3
Pobierz »

Tematyka w zakresie G1 dla D
Pobierz »

Tematyka w zakresie G1 dla E
Pobierz »

Tematyka w zakresie G2 dla D
Pobierz »

Tematyka w zakresie G2 dla E
Pobierz »

Tematyka w zakresie G3 dla D
Pobierz »

Tematyka w zakresie G3 dla E
Pobierz »


Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Pobierz »

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
Pobierz »

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wałbrzyski

ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

+48 74 842 83 06
biuro@sep.walbrzych.pl

Godziny otwarcia biura:
wtorek, czwartek 10:00 - 14:00

Numer konta bankowego: 80 1020 5095
0000 5102 0006 1424

NIP: 526-000-09-79

stat4u